เตรียมพร้อมรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid 19

   

  s__10379271

   

   

   

  s__10280969

  วันต่อต้านยาเสพติดโลก
  โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ นำโดยผู้อำนวยการ ธนปกรณ์  อวนป้อง พร้อมคณะครู   นักศึกษาวิชาทหาร และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด  ในวันอังคารที่  26  มิถุนายน  2561  ณ บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า BigC อำเภอคำตากล้า  ถึงที่ว่าการอำเภอคำตากล้า  จังหวัดสกลนคร

  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 นายธนปกรณ์ อวนป้องผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ได้มอบหมายให้นายศักดิ์มงคลโปทากัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ เข้าร่วมการประชุมทางไกล การชี้แจงนโยบายและซักซ้อมความเข้าใจในการ

  เตรียมพร้อมรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid 19 เพื่อวางมาตรการในการป้องกัน แก้ไขปัญหาในสถานศึกษาตามแนวนโยบายกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการต่อไป

   

   

   

  แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2020 เวลา 16:00 น.)

   
  :::กล่องแสดงความคิดเห็น:::
  rubfung